ඔබේ වෛද්‍යවරයාට ප්‍රශ්න පහක්

ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් හෝ වෙනත් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුගෙන් විමසීමට ප්‍රශ්න 5 ක්

සමහර පරීක්ෂණ, ප්‍රතිකාර හා ක්‍රියා පටිපාටිවලින් සුළු ප්‍රතිලාභයක් ලැබේ. සමහර අවස්ථාවලදී, ඒවා ඔබට හානි කිරීමට පවා ඉඩ ඇත. ඔබට නිසි සැලකිල්ලක් ලැබෙන බවට වග බලා ගැනීමට ප්‍රශ්න 5 භාවිතා කරන්න

 1. මට ඇත්තටම මෙම පරීක්ෂණය, ප්‍රතිකාර හෝ ක්‍රියා පටිපාටිය අවශ්‍යද?
  පරීක්ෂණ, ඔබට සහ ඔබේ වෛද්‍යවරයාට හෝ වෙනත් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුට ගැටලුව තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ.
 2. අවදානම් මොනවාද?
  පරීක්ෂණයෙන් හෝ ප්‍රතිකාරයෙන් අතුරු ආබාධ ඇති වේද? නිවැරදි නොවන ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ අවස්ථා මොනවාද? එය තවත් පරීක්ෂණ, අතිරේක ප්‍රතිකාර හෝ වෙනත් ක්‍රියා පටිපාටියකට මඟ පෑදිය හැකිද?
 3. සරල, ආරක්ෂිත විකල්ප තිබේද?
  ප්‍රතිකාර කළ හැකි විකල්ප ක්‍රම තිබේද? සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර අනුභව කිරීම හෝ වැඩිපුර ව්‍යායාම කිරීම වැනි ජීවන රටාවේ වෙනස්කම් ආරක්ෂිත හා ඵලදායී විකල්ප විය හැකිය.
 4. මම කිසිවක් නොකරන්නේ නම් කුමක් සිදුවේද?
  ඔබ වහාම පරීක්ෂණය, ප්‍රතිකාර හෝ ක්‍රියා පටිපාටිය නොකරන්නේ නම් ඔබේ තත්වය නරක අතට හැරේ දැයි විමසන්න.
 5. වියදම් මොනවාද?
  වියදම මූල්‍යමය, මානසික හෝ ඔබේ කාලයෙහි වියදමක් විය හැකිය. ප්‍රජාවට වියදමක් ඇති තැන, වියදම සාධාරණද? නැතහොත් ලාභදායී විකල්පයක් තිබේද?

Elementor #1887

ඔබේ වෛද්‍යවරයාට ප්‍රශ්න පහක්

ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් හෝ වෙනත් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුගෙන් විමසීමට ප්‍රශ්න 5 ක්

සමහර පරීක්ෂණ, ප්‍රතිකාර හා ක්‍රියා පටිපාටිවලින් සුළු ප්‍රතිලාභයක් ලැබේ. සමහර අවස්ථාවලදී, ඒවා ඔබට හානි කිරීමට පවා ඉඩ ඇත. ඔබට නිසි සැලකිල්ලක් ලැබෙන බවට වග බලා ගැනීමට ප්‍රශ්න 5 භාවිතා කරන්න

 1. මට ඇත්තටම මෙම පරීක්ෂණය, ප්‍රතිකාර හෝ ක්‍රියා පටිපාටිය අවශ්‍යද?
  පරීක්ෂණ, ඔබට සහ ඔබේ වෛද්‍යවරයාට හෝ වෙනත් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුට ගැටලුව තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ.
 2. අවදානම් මොනවාද?
  පරීක්ෂණයෙන් හෝ ප්‍රතිකාරයෙන් අතුරු ආබාධ ඇති වේද? නිවැරදි නොවන ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ අවස්ථා මොනවාද? එය තවත් පරීක්ෂණ, අතිරේක ප්‍රතිකාර හෝ වෙනත් ක්‍රියා පටිපාටියකට මඟ පෑදිය හැකිද?
 3. සරල, ආරක්ෂිත විකල්ප තිබේද?
  ප්‍රතිකාර කළ හැකි විකල්ප ක්‍රම තිබේද? සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර අනුභව කිරීම හෝ වැඩිපුර ව්‍යායාම කිරීම වැනි ජීවන රටාවේ වෙනස්කම් ආරක්ෂිත හා ඵලදායී විකල්ප විය හැකිය.
 4. මම කිසිවක් නොකරන්නේ නම් කුමක් සිදුවේද?
  ඔබ වහාම පරීක්ෂණය, ප්‍රතිකාර හෝ ක්‍රියා පටිපාටිය නොකරන්නේ නම් ඔබේ තත්වය නරක අතට හැරේ දැයි විමසන්න.
 5. වියදම් මොනවාද?
  වියදම මූල්‍යමය, මානසික හෝ ඔබේ කාලයෙහි වියදමක් විය හැකිය. ප්‍රජාවට වියදමක් ඇති තැන, වියදම සාධාරණද? නැතහොත් ලාභදායී විකල්පයක් තිබේද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *